Javne ovlasti centra

Centar za socijalnu skrb Koprivnica

 • rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i posebnih propisa,
 • provodi izvršenja rješenja,
 • vodi propisane očevidnike,
 • izdaje uvjerenja i druge potvrde,
 • daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu,
 • daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlaska zatvorenika iz penalne ustanove sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora,
 • sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,
 • izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika,
 • provodi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju,
 • provodi posredovanje u postupku razvoda braka.

Centar na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provoditi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji, te organizirati i pružati pomoć u kući.

Centar za socijalnu skrb za područje jedinice područne (regionalne) samouprave na temelju javnih ovlasti obavlja poslove vezane uz obavljanje djelatnosti dadilje:

 • odlučuje u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje,
 • odlučuje u prvom stupnju o upisu dadilje u imenik dadilja, te upisu pomoćnih dadilja u imenik pomoćnih dadilja,
 • vodi registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje, te imenike dadilja i pomoćnih dadilja,
 • provodi stručni nadzor nad provedbom posebnog propisa kojim se uređuje djelatnost dadilja.

Osim javnih ovlasti Centar obavlja i druge stručne poslove:

 • potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
 • obavlja stručno-analitičke poslove,
 • potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,
 • sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima,
 • predlaže mjere unapređenja socijalne politike,
 • predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
 • sudjeluje u donošenju socijalnog plana za područje jedinice područne (regionalne) samouprave,
 • procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga,
 • osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga,
 • prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda,
 • koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora,
 • organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga,
 • provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra,
 • provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora,
 • obavlja druge poslove utvrđene Zakonom o socijalnoj skrbi, posebnim propisima i Statutom Centra.

Centar za socijalnu skrb za područje jedinice područne (regionalne) samouprave obavlja i poslove savjetodavnog i preventivnog rada i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • savjetodavnu uslugu koja se odnosi na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose,
 • razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima,
 • razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima,
 • organiziranje i provođenje edukacije posvojitelja,
 • obiteljsku medijaciju
 • poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva,
 • poticanje i provedba programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti.

Linkovi