Odjeli Centra

STRAŽNJI URED - Odjel za odrasle osobe i novčane naknade

U okviru Odjela pružanja usluga za odrasle osobe i novčane naknade, usluge obuhvaćaju:

-poslove radi zaštite starijih i nemoćnih osoba,
-odraslih osoba pod skrbništvom,
-osoba s invaliditetom,
-bolesnih odraslih osoba koje zbog trajnih i privremenih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama,
-odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima,
-odraslih žrtava obiteljskog nasilja i žrtava trgovanja ljudima.

Poduzimaju se potrebne radnje prije upućivanja osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću na Prvostupanjsko tijelo vještačenja, radi davanja nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi, a navedeno tijelo utvrđuje vrste i stupanj težine oštećenja zdravlja. 

Rješava se u prvom stupnju o pravu na pomoć i njegu u kući, te pravu na skrb izvan vlastite obitelji. 

Pokreću se postupci stavljanja pod skrbništvo odraslih osoba, poduzimaju se potrebne radnje za zaštitu njihovim osobnim i imovinskih interesa. 

Nadalje, poduzimaju se potrebne radnje u cilju suzbijanja nasilja u obitelji i ovisnosti odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima, te se rješava u prvom stupnju o pravu na skrb izvan vlastite obitelji odraslih osoba, žrtava obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima.

Provode se postupci udomljavanja odraslih osoba, a prate se i prilike u kojim oni žive. 
Provode se postupci vezani uz priznavanje prava na patronažu i pravo na pomoć i njegu. Provode se izvršenja donesenih rješenja. 

Daju se podaci, mišljenja i prijedlozi sudu i drugim državnim tijelima o obiteljskim i socio-ekonomskim prilikama korisnika.

Potiču se i razvijaju: samopomoć, dobrosusjedska pomoć, dobrotvorne i druge aktivnosti, potiču se, organiziraju i provode aktivnosti sa svrhom sprečavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema. 

U okviru Odjela, osigurava se i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba, koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih aktivnosti.

Rješava se u prvom stupnju o pravu na novčanu pomoć, jednokratnu pomoć, te izrađuju rješenja drugih prava na novčane naknade u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi, propisima iz ovoga područja i programa jedinica državne uprave i lokalne samouprave. 

Odjel za odrasle osobe organiziran je na način da se poslovi u vezi ostvarivanja novčanih i drugih pomoći obavljaju odvojeno od pružanja usluga odraslim osobama unutar jednog odjela.

U Centru za socijalnu skrb Koprivnica organizacija Odjela za pružanje usluga za odrasle osobe i novčane naknade je organizirana tako da svaki socijalni radnik/ca ima nadležnost za određeno područje.

Odjel se dijeli na :
-Poslove pružanja usluga odraslim osobama 
-Poslove novčanih i drugih pomoći

Voditelj odjela:  Andrija Crnčec, dipl.iur

Linkovi