Odjeli Centra

STRAŽNJI URED - Odjel za djecu, mladež i obitelj, te poslove udomiteljstva

U okviru Odjela za djecu, mladež i obitelj rješava se u prvom stupnju u predmetima iz područja obiteljsko-pravne zaštite,

-provodi postupke posredovanja,
-postupke u svezi odnosa roditelja i djece,
-postupke posvojenja,
-sudjeluje kao stranka ili umješač u sudskim postupcima vezanim za   brak,uzdržavanje i zaštitu osobnih interesa djece,
-poduzima potrebne mjere za zaštitu imovinskih prava i interesa mlt. djece,
-daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima u postupcima   koji se odnose na obiteljsko-pravnu zaštitu.

U prvom stupnju rješava  pitanja skrbništva nad mlt. osobama (skrbništva za poseban slučaj u postupcima koji se vode radi zaštite osobnih prava i interese mlt. djece i mladeži), te poduzima potrebne radnje za zaštitu osobnih i imovinskih interesa mlt. djece i mladeži. Rješava u prvom stupnju o pravu na skrb djece i mladeži (djece bez roditelja, djece koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, djece i mlađim punoljetnim osobama kada je to iz drugih razloga u njihovom interesu, djeci čiji roditelji zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih nedaća nisu u mogućnosti privremeno brinuti o njima, djece i mlađih punoljetnih osoba s problemima u ponašanju, tjelesno ili mentalno oštećenje djece i mladeži, djece i mladeži ovisne o drogama, alkoholu i drugim oblicima ovisnosti, djece i mladeži žrtava obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima). 

Postupa u slučaju nasilja u obitelji, naročito u slučaju kada je dijete postalo žrtvom obiteljskog nasilja na način da je bilo izravno izloženo nasilju ili da je svjedočilo nasilju, te žurno izriče odgovarajuće obiteljsko-pravne mjere radi zaštite prava i dobrobiti djeteta, uvažavajući njegov najbolji interes. Provodi mjere i prati postignute rezultate tih mjera radi zaštite i pomoći žrtvi nasilja u obitelji, te pomoći počiniteljima u promjeni njihovog ponašanja. 

Obavlja poslove unaprjeđenja zaštite žrtava nasilja u obitelji, prevenciju novog nasilja u obitelji, te razvoj mjera zaštite prava i dobrobiti osoba izloženih nasilju u obitelji. Provodi mjere i aktivnosti prevencije problema u ponašanju djece i mladih. 

Obavlja poslove detekcije i dijagnostike poremećaja u ponašanju kod djece i mladeži počinitelja kaznenih djela i prekršaja, provodi mjere obiteljsko pravne, prekršajne i kazneno pravne zaštite, te daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima u postupcima koji se odnose na prekršajnu i kazneno pravnu zaštitu djece i mladeži s problemima u ponašanju. 

Poduzima potrebne radnje prije upućivanja djece i mladeži s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću na Prvostupanjsko tijelo vještačenja za davanje nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi koje utvrđuje vrste i stupanj oštećenja zdravlja, rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi i drugim pravima u skladu s posebnim propisima za djecu i mladež s oštećenjem u tjelesnom i mentalnom razvoju (doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, smještaj ili organizirano stanovanje, naknada do zaposlenja, naknade u vezi s obrazovanjem, pravo na status roditelja njegovatelja). 
U Odjelu se obavljaju i poslovi vezani za pripremu i provedbu projekata koji se financiraju iz sredstava pred pristupnih i EU fondova, kao i drugih nacionalnih i međunarodnih izvora financiranja. 

U okviru Odjela provode se poslovi udomiteljstva za djecu, mlade i odrasle osobe, vrše obrade udomiteljskih obitelji, provode edukacije, prate se prilike udomljenih korisnika i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima terenskim obilascima.

Voditelj odjela: dr.sc. Maja Ernečić, dipl.psihologinja
Linkovi