Tko smo mi?

Centar za socijalnu skrb Koprivnica

Centar za socijalnu skrb Koprivnica je javna ustanova koju osniva Republika Hrvatska rješenjem nadležnog Ministarstva za poslove socijalne skrbi.

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Centar za socijalnu skrb Koprivnica ,osnovan je za dio područja Koprivničko-Križevačke Županije koja na površini od 1.748 km2 broji ukupno 115.584 stanovnika nastanjena u 3 veća grada, 22 Općine, te 264 naselja prema rezultatima posljednjeg popisa stanovništva Državnog zavoda za statistiku iz 2011. godine.

Područje grada Koprivnice kao i jedanaest Općina s pripadajućim naseljima za koja je nadležan naš Centar ima ukupno 57800 stanovnika.

Centar za socijalnu skrb Koprivnica, sa sjedištem u Koprivnici na adresi Trg Eugena Kumičića 2, mjesno je nadležan za područje Grada Koprivnice te Općina sa pripadajućim naseljima; Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine ,Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja , Sokolovac.

Na području Koprivničko-Križevačke Županije još se nalaze i Centar za socijalnu skrb Križevci te Centar za socijalnu skrb Đurđevac.

Centrom za socijalnu skrb Koprivnica upravlja Upravno vijeće u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj skrbi. Upravno vijeće čini pet članova i to: tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik jedinice područne(regionalne) samouprave i jedan predstavnik radnika zaposlenih u Centru.

Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine, četiri člana upravnog vijeća imenuje naše Ministarstvo, te jednog člana radnici Centra.

Centar za socijalnu skrb Koprivnica predstavlja, zastupa i vodi ravnatelj/ica , koja ima mandat od 4 godine.

Na dan 01.10.2015. godine, u Centru za socijalnu skrb Koprivnica zaposleno je ukupno 33 radnika.Od navedenog broja zaposleno je 24 stručnih radnika, 8 radnika koji obavljaju računovodstvene,administrativne i pomoćno tehničke poslove te 1 ravnatelj/ica.

Centar za socijalnu skrb Koprivnica financira se sredstvima državnog proračuna, a Koprivničko-Križevačka Županija osigurava sredstva za materijalne i financijske rashode Centra.

Više informacija o djelatnostima i poslovima na temelju javnih ovlasti i drugim stručnim poslovima možete saznati iz “Statut-a Centra za socijalnu skrb Koprivnica”.

Unutarnji ustroj Centra za socijalnu skrb Koprivnica uređeni su Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova, a radni odnosi Pravilnikom o radu.

Linkovi